Regulamin serwisu

§1. Postanowienia ogólne

1. Definicje:
Usługodawca - Weddo.pl serwis internetowy działający pod adresem www.weddo.pl, którego właścicielem i administratorem jest KPF Sp. z o.o., ul. Wólczańska 128/134, 90-527 Łódź, zwany również „Administratorem Danych”.
Serwis – serwis prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: www.weddo.pl.
Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która przez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez Usługodawcę.
Firma Ślubna - firma lub organizacja świadcząca usługi, bądź tworząca produkty związane z branżą ślubną.
Profil – zbiór informacji i opinii o firmie ślubnej umieszczony w Serwisie.
Profil rozszerzony – typ Profilu płatnego rozbudowany o dodatkowe funkcjonalności i narzędzia
Cennik - publikowany na stronie internetowej www.weddo.pl wykaz obowiązujących opłat za korzystanie z poszczególnych pakietów w ramach Serwisu.
Konto – wpis w bazie danych Serwisu, z którego wynika możliwość dostępu do określonych usług po podaniu loginu i hasła.
Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy – Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron.

2. Usługodawca świadczy swoje Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.

3. Regulamin jest wiążący dla Użytkownika bez konieczności zawierania odrębnej umowy.

§2. Rodzaje i zakres Usług

1. Usługodawca świadczy następujące Usługi:

 • umożliwia Użytkownikom publikowanie informacji i opinii o firmach ślubnych skatalogowanych według województw, miast i kategorii,
 • udostępnia wyszukiwarkę Firm Ślubnych,
 • powiadamia o nowych informacjach i opiniach,
 • umożliwia właścicielom Firm Ślubnych podawanie i korygowanie informacji o sobie oraz odnoszenie się do opinii Użytkowników,
 • umożliwia umawianie spotkań i kontakt z Firmami Ślubnymi, które udostępniły taką możliwość na swoim Profilu.

2. Informacje i opinie o Firmach Ślubnych publikowane są w formie rankingów, w których miejsce na liście zależy od otrzymanych opinii.

3. Dostęp do większości usług Serwisu jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty za rejestrację oraz publikowanie podstawowych informacji o Firmach Ślubnych.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Serwisu i jednocześnie zobowiązuje się poinformować o zmianach odpowiednio wcześniej.

5. Firma Ślubna może wykupić dostęp do Profilu rozszerzonego oraz korzystać z niego na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

6. Firma Ślubna decydująca się na skorzystanie z Profilu rozszerzonego akceptuje Regulamin i Cennik obowiązujący w Serwisie.

7. Umowa na Profil rozszerzony z Firmą Ślubną zawierana jest na czas określony i może zostać przedłużona o kolejny okres rozliczeniowy.

8. Zrealizowane transakcje za Profil rozszerzony nie podlegają zwrotowi.

9. Usługodawcy względem Użytkownika przysługuje prawo do zawieszenia bądź pozbawienia dostępu do Serwisu w przypadku, gdy Użytkownik lub Firma Ślubna wykracza przeciw postanowieniom Regulaminu lub jego działania mogą zagrozić bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Serwisie lub jego działania godzą w dobre imię Usługodawcy bądź renomę Serwisu.

§3. Warunki świadczenia usług

1. Warunkami technicznymi korzystania z Usług są:

 • dostęp do sieci Internet,
 • posiadanie konta e-mail,
 • przeglądarka internetowa, jedna z następujących: Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowana do najnowszej wersji

2. Każdy może zapoznawać się z informacjami i opiniami o Firmach Ślubnych, oraz korzystać z wyszukiwarki.

3. Użytkownik zalogowany może ponadto:

 • przeglądać opinie dodane do poszczególnych firm ślubnych,
 • dodawać poszczególne firmy do listy ulubionych,
 • edytować ustawienia swojego Konta,
 • ustawić region poszukiwań.

4. Logowanie jest dostępne po zarejestrowaniu Użytkownika. Następuje poprzez podanie loginu (adresu poczty elektronicznej) oraz hasła Użytkownika, ustalanego indywidualnie podczas rejestracji.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego.

6. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych.

§4. Dodawanie opinii i informacji o firmach

1. Opinie opatrywane są podpisem podanym przez Użytkownika w trakcie uzupełniania ustawień Konta lub podpisem przyjętym bez rejestracji konta.

2. Opinie i informacje o Firmach Ślubnych mogą opierać się jedynie na osobistych doświadczeniach Użytkownika. Nie mogą opierać się na relacjach osób trzecich.

3. Niedozwolone jest wielokrotne zamieszczanie przez jednego Użytkownika opinii dotyczących tej samej firmy.

4. Niedozwolone jest zamieszczanie treści reklamowych.

5. Informacje, opinie i komentarze nie mogą naruszać prawa ani zasad współżycia społecznego. W szczególności niedozwolone jest używanie wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie przezwisk, odnoszenie się do sfery prywatnej i rodzinnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, wzywanie do stosowania przemocy lub do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp.

6. Użytkownik zaświadcza, że wystawiona przez niego informacja lub opinia jest prawdziwa.

7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji, opinii i komentarzy przekazywanych przez Firmy Ślubne i Użytkowników.

8. Firma ślubna ma obowiązek podawać w odpowiednio do tego przeznaczonych polach konkretne informacje. Szczególną uwagę należy skupić, że adres strony internetowej Firmy ślubnej może pojawić się wyłącznie w przeznaczonym do tego miejscu w Danych kontaktowych, nie może on zostać wpisany w szczególności w nazwie firmy.

9. Niestosowanie się do powyższych zaleceń może powodować wyłączenie profilu z listy wyników wyszukiwania lub odmówieniu publikacji opinii.

10. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę informacji o bezprawności treści zamieszczonych w Serwisie, w tym w szczególności dodania profilu firmy, ocen lub opinii, Usługodawca dokona weryfikacji wiarygodności takiej informacji. Zgodnie z Art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w przypadku potwierdzenia wiarygodności informacja zostanie usunięta z serwisu w przeciągu 3 dni roboczych.

§5. Profile Firm Ślubnych zweryfikowane

1. Utworzenie Profilu nowej Firmy Ślubnej wymaga podania co najmniej podstawowych informacji o niej.

2. Podstawowe informacje o Firmie Ślubnej obejmują: nazwę, region działalności oraz kategorię.

3. Każda Firma Ślubna posiada tylko jeden Profil. Niedozwolone jest utworzenie Profilu wspólnego dla kilku Firm Ślubnych. Profile powtarzalne będą usuwane.

4. Każda Firma Ślubna może utworzyć lub potwierdzić swój Profil. W tym celu musi dokonać rejestracji.

5. Profil utworzony lub potwierdzony przez Firmę Ślubną oznaczony jest jako „Profil zweryfikowany”.

6. Na Profilu zweryfikowanym Firma Ślubna otrzymuje dodatkowe uprawnienia.

7. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania informacji a opublikowane usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość.

§6. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług

1. Zawarcie umowy następuje poprzez rejestrację w Serwisie i aktywację Konta.

2. Rejestrując Konto Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Usługodawcy o cofnięciu zgody.

4. Usługodawca zapewnia Użytkownikom i Firmom Ślubnym dostęp do własnych danych oraz umożliwia ich poprawianie i uzupełnianie. Usługodawca nie udostępnia danych osobom trzecim bez zgody Użytkownika lub Firmy Ślubnej, chyba że zażąda tego uprawniony organ.

5. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Usługodawca może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.

6. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika i Firmy Ślubnej zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego Profilu odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji w Serwisie. Usługodawca przetwarza dane użytkownika zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

8. Poprzez rejestrację w Serwisie i aktywację Konta Użytkownik lub właściciel Firmy Ślubnej:

 • zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu,
 • wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz w przypadku Firmy Ślubnej na ich prezentację w Profilu,
 • potwierdza autentyczność danych podanych w formularzu rejestracyjnym,
 • w przypadku Firmy ślubnej wyraża zgodę na otrzymywanie opinii od osoby odwiedzające Serwis,
 • wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe komunikatów systemowych, przerwach technicznych w działaniu Serwisu, zmianach w Regulaminie, nowych funkcjonalnościach, oraz informacji handlowych.

9. Niedopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednego Konta.

10. Zabrania się udostępniania swojego Konta innym podmiotom.

11. Zabrania się korzystania z Kont należących do innych podmiotów

12. Na podany adres poczty elektronicznej Użytkownik lub Firma Ślubna otrzymuje wiadomość, w treści której znajduje się link. Uruchomienie linku powoduje aktywację konta i umożliwia logowanie do Serwisu.

13. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

14. Użytkownik lub właściciel Firmy Ślubnej może rozwiązać umowę poprzez skasowanie swojego konta. Skasowanie konta przez właściciela Firmy Ślubnej lub Użytkownika nie powoduje usunięcia jego Profilu.

15. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną bez podania przyczyny i w trybie natychmiastowym.

16. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy poprzez skasowanie konta, jeżeli działanie Użytkownika lub Firmy Ślubnej jest niezgodne z prawem, regulaminem lub godzi w wizerunek Serwisu.

17. Usługodawca zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem.

18. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Usługodawcy.

§7. Odpowiedzialność

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika lub Firmę Ślubną.

2. Użytkownik lub Firma Ślubna ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

3. Usługodawca wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Serwisu i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika lub Firmy Ślubnej.

4. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Serwisu produkty i usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

5. Usługodawca nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów bezpłatnych oraz za należytą jakość towarów i usług bezpłatnych. Nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.

6. Odpowiedzialność Usługodawcy za należytą jakość towarów i usług odpłatnych określają przepisy szczególne, stanowiące podstawę świadczeń odpłatnych.

7. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Serwisu w całości albo w części.

8. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika lub Firmę Ślubną i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika lub tej Firmy Ślubnej za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

§8. Tryb zgłaszania zastrzeżeń i postępowania reklamacyjnego

1. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.

2. Zastrzeżenia co do rzetelności opinii zawartych w Serwisie zgłasza się bezpośrednio przy danej opinii za pomocą przycisku "zgłoś nadużycie".

3. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika lub Firmę Ślubną w terminie 14 dni, poprzez zgłoszenie tego na adres: contact@weddo.pl

4. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Usługodawca powiadomi przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin.

5. Usługodawca zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa.

6. Prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej przysługuje po wyczerpaniu trybu postępowania reklamacyjnego.

§9. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Użytkowników oraz właścicieli Firm Ślubnych o takiej zmianie na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i Cennika, przy czym zmiany Cennika nie mają wpływu na świadczenie Usług już opłaconych.

3. Użytkownik i właściciel Firmy Ślubnej ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 1.

4. Prawem właściwym regulującym stosunki pomiędzy stronami jest prawo polskie.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeksu cywilnego.

6. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

7. Niniejszy Regulamin uchyla dotychczasowy regulamin i wchodzi w życie z dniem opublikowania w Serwisie.